ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบ ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มิ.ย. 2564

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษ ทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีระยะเวลาในการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี ตั้งแต่วันที่ 17-21 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรภัทร น้อยหลุบเลา รองอธิการบดีฯ และจิระภา บุญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังขอบเขตการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และกระบวนตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

ภาพข่าว : Payu Phukoknern

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close