เกี่ยวกับหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2546 มีบทบาทภารกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2520 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 โดยระยะเริ่มแรกมี ผศ.เข็มทอง นิ่มจินดา ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 กำหนดให้มีกลุ่มงานตรวจสอบภายในไว้ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยมีนายประสิน ปูนอน เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยไม่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานใด ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง อาจารย์สิริกร วานิชสุจิต ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และให้ขึ้นตรงต่ออธิการบดี

Back to top button
Close
Close