ข่าวกิจกรรมล่าสุด

การประชุมปิดตรวจ การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กองกลาง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย และนางสุภาวดี ไตรเณรัชฌานนท์      ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ กองกลาง โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรของกองกลางนำโดย นางณิชชาอร  ปาตลานนท์ ผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปข้อตรวจพบและรับฟังคำชี้แจงประเด็นที่หน่วยรับตรวจและผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นไม่ตรงกัน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานของกองกลางและมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้นไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close