ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 23 มีนาคม 2564

เมื่อวันอังคารที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะผู้ตรวจสอบภายใน ได้ทำการประชุมเปิดตรวจ เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร คัยนันทน์ รองคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ลอยวิรัตน์ รองคณบดีฯ อาจารย์อาภาภรณ์ จวนสาง ผู้ช่วยคณบดีฯ และดร.อาภากร ประจันตะเสน ผู้ช่วยคณบดีฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ บุคลากรของหน่วยรับตรวจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้น

ภาพข่าว : Payu Phukoknern

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close