บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย
ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
Email : kriengkrai.nn@gmail.com
โทร 09-4526-8524

นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
Email : nueve_zaar@hotmail.com
โทร 08-7367-5999

นายพายุ ภูโคกเนิน
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
Email : payu15052526@gmail.com
โทร 08-6813-2232

นางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
Email : tipyaporn.ta@rmu.ac.th
โทร 08-1047-5842

Back to top button
Close
Close