บุคลากร

ผศ.ดร.เกรียงไกร นามนัย
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Email : kriengkrai.nn@gmail.com   โทร 094-5268524

นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

Email :  โทร 087-3675999

นางสุภาวดี ไตรเณรัชฌานนท์
นักตรวจสอบภายใน

Email : โทร 087-7749825

นายพายุ ภูโคกเนิน
นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

Email : Payu15052526@gmail.com โทร 086-8132232

นางสาวทิพยาพร ทักษี          นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

Email: tipyaporn.ta@rmu.ac.th โทร 081-0475842

Back to top button
Close
Close