บุคลากร

นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย
รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุภาวดี ไตรเณรัชฌานนท์
เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

นายพายุ ภูโคกเนิน
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางสาวทิพยาพร ทักษี
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

Back to top button
Close
Close