หน้าที่รับผิดชอบ

สายการบังคับบัญชา

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี
2. การเสนอแผนการตรวจสอบประจาปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบภายในโดยตรงต่ออธิการบดี

ขอบเขต
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน รวมถึง การทดสอบและการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงมีขอบเขตงานดังนี้
1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล
2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานและการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง
4. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
5. สอบทานการดาเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด

อำนาจหน้าที่
1. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. ผู้ตรวจสอบภายในสามารถขอให้ผู้รับตรวจให้ข้อมูล/คาชี้แจงในเรื่องที่ทาการตรวจสอบ การปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน และมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
3. ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบการดาเนินงาน รวมทั้งการสอบทาน และประเมินผลการควบคุมภายใน
4. ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
5. ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะขอเข้าทาการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรรวมทั้งหนังสือ บัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี จดหมายโต้ตอบและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในหรือการแก้ไขระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาแนะนา

ความรับผิดชอบ
1. หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผลข้อเสนอแนะ คาปรึกษาตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในได้กาหนดไว้
2. ตรวจสอบ สอบทานข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอ และประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติงาน
3. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจเพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในอันที่จะทาให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย โดยทาหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ควบคุมดูแลการเก็บรักษาและการใช้ทรัพย์สิน ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและจัดให้มีการปฏิบัติตามแผน
5. ประสานงานกับสานักงานการตรวจสอบเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ บรรลุได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ฯ
6. พัฒนาบุคลากรที่ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอในการที่จะดาเนินการตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ
7. ให้คาปรึกษาแนะนาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ งานเลขานุการ และการจัดประชุม

ขอบเขตในการดำเนินการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ ประกอบด้วย คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานอื่น ในมหาวิทยาลัย ฯ ดังนี้

ระดับหน่วยงานคณะ
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คณะนิติศาสตร์
8. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
10. บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงานระดับศูนย์
1. ศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาฯ
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์
3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ
4. ศูนย์ J-BAC

หน่วยงานระดับสำนัก
1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สำนักวิทยบริการ ฯ
4. สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ
5. สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
6. สำนักบริการวิชาการ – คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. สำนักอธิการบดี
9. กองกลาง (สำนักงานอธิการบดี)
10. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) งานการเงินและบัญชี
11. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) งานพัสดุ
12. กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี) งานทรัพย์สินและรายได้
13. กองนโยบายและแผน (สำนักงานอธิการบดี)
14. กองบริหารงานบุคคล (สำนักงานอธิการบดี)
15. กองพัฒนานักศึกษา (สำนักงานอธิการบดี)

หน่วยงานอื่นๆ
1. หน่วยบ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ
2. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Back to top button
Close
Close