ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต  ศรีสว่างวงศ์
ผูู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อควรปฏิบัติ

› กรุณาส่งข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และไม่ขัดต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
› โปรดใช้ข้อความสุภาพ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น

สายตรงหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

    Back to top button
    Close
    Close