คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
ประธานกรรมการ

Kanitta

นางขนิษฐา โสดามรรค
กรรมการ

นายพินิจ ตั้งใจ
กรรมการ

นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ
กรรมการ

นายอานุภาพ งามสูงเนิน
กรรมการ

ผศ.ดร.ปภาพิต  ศรีสว่างวงศ์
เลขานุการ

นางสาววิญญารักษ์  ทิพพิชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ

Back to top button
Close
Close