คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
ประธานกรรมการ

13937

นางพิกุล ศรีแสนยงค์
กรรมการ

นายพินิจ ตั้งใจ
กรรมการ

นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ
กรรมการ

นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร
กรรมการ

    ผศ.ดร.เกรียงไกร นามนัย
เลขานุการ

Back to top button
Close
Close