วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

» ปรัชญา ตรวจสอบเพื่อพัฒนาองค์กร
» ปณิธาน ยึดมั่นความถูกต้อง โปร่งใส มีวินัยตามหลักจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีพันธกิจ 9 ข้อ โดยพันธกิจ ข้อที่ 9 จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งระบบการตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในพันธกิจ ข้อ 9 และข้ออื่นๆ เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งสำนักตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจ

การจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานของมหาวิทยาลัย และได้จัดทำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลัก ที่เชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดำเนินงานของสำนัก ดังนี้

» วิสัยทัศน์ หน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ มีระบบ กลไก การตรวจสอบ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
» พันธกิจ
1. ให้บริการต่อฝ่ายบริหารให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ
3. สนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานย่อยและองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก

Back to top button
Close
Close