ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบสัญจร ณ กองนโยบายและแผน และสำนักงานอธิการบดี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันอังคารที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม “ตรวจสอบสัญจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กองนโยบายและแผน และสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับหน่วยรับตรวจในการเตรียมความพร้อมรับตรวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้รับเกียรติจากนางวรรณวิสา ยสระวาส ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี และนายเมธี กรมดวง ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อมูล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close