ข่าวอบรมสัมมนาข่าวเด่น

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร Fraud Audit การตรวจสอบทุจริตสำหรับนักตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4 วันที่ 24-25 เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอบรมหลักสูตร Fraud Audit การตรวจสอบทุจริตสำหรับนักตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มีวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ คือ ร.ต.ท. ศิวะรักษ์ พินิอารมณ์ อาจารย์พงศ์ศักดิ์ แสงสิงคี และ อาจารย์ประทักษ์ เอี่ยมศรีชาญชัย

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close