ข่าวกิจกรรมล่าสุดข่าวเด่น

จัดโครงการ”สัมมนาการวางแผนและจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567″

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 หน่วยตรวจสอบภายในนำโดยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัด โครงการ สัมมนาการวางแผนและจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สวนปลายตะวัน อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้รับเกียรติ โดยวิทยากร ท่านขนิษฐา โสดามรรค ตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อดีตผู้อำนวยกองหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางที่ดีในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และขอขอบพระคุณ อาจารย์ปริญญา ทองคำ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนบุคลากรจากกองนโยบายและแผน นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์ ​​ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวอินทร์ธิอร คำพิชิต ​​ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ที่มาร่วมโครงการสัมมนาฯในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในการดำเนินงานการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยต่อไป

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close