ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 8/2564 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Google Meet เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย  นายพายุ ภูโคกเนิน และนางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระ
คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close