ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิน เหาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2566
เพื่อพิจารณา ร่าง รายงานผลการตรวจสอบภายใน และรับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายเกริกพงษ์ เกสรทอง ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ตั้งใจ กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ กรรมการ
4. นางขนิษฐา โสดามรรค กรรมการ (เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์)
5. นายอานุภาพ งามสูงเนิน กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ เลขานุการ
7. นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายพายุ ภูโคกเนิน ผู้ปฏิบัติงานประชุม
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close