ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ ณ โรงเรียนสาธิต มรม. วันที่ 17 มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมงานผู้ตรวจภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มหาสารคาม เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการงานที่ยังไม่เป็นตามระเบียบ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายทวีป แก่นวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นายวิษณุ ทุมมี รองผู้อำนวยการฯ นายยุทธการ พาณิชย์กุลโรจน์ รองผู้อำนวยการฯ นางสาววิไลลักษณ์ เถื่อนคำแสน รองผู้อำนวยการฯ นายเจษฎากรณ์ รันศรี รองผู้อำนวยการฯ นายเกษมสันต์ ตราชู อาจารย์ นางสาวมณีรัตน์ ภูทะวัง อาจารย์ และนางสาวสุกัญญา นนทมาตย์ อาจารย์ เข้าร่วมประชุมและซักถามในประเด็นที่สงสัย

ภาพข่าว : Payu Phukoknern & Thipyaporn Taksee

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close