ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ ณ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 20 กันยายน 2564

มื่อวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ณ กองบริหารงานบุคคล ซึ่งได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่ วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2564 เพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในข้อตรวจพบที่หน่วยรับตรวจยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ จันทร์ศิริ ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมทีมบุคลากรของหน่วยรับตรวจเข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close