ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ คณะครุศาสตร์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก2 ชั้น 4 อาคารคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดตรวจ ณ คณะครุศาสตร์ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ระหว่างวันที่ 14 – 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ อนุสรณ์ ถูสินแก่น  รองคณบดีฯ  อาจารย์ จีระนัน เสนาจักร์   รองคณบดีฯ    รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม รองคณบดี และนายภานุพงศ์ โคตรักษา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการตรวจสอบ ตลอดจนชี้แจงกระบวนการการปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นกระบวนการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของหน่วยตรวจสอบภายใน และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อจำกัดของหน่วยรับตรวจ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close