ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ ณ กองนโยบายและแผน วันที่ 14 กันยายน 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ กองนโยบายและแผน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 เพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในข้อตรวจพบที่หน่วยรับตรวจปฏิบัติยังไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close