ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

วันศุกร์ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 โดยจัดประชุมแบบปกติ และผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีท่านเกริกพงษ์ เกษรทอง เป็นประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ จำนวน 6 ระเบียบวาระ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่านดังนี้ 1.ท่านเกริกพงษ์ เกษรทอง ประธานกรรมการ 2.ท่านพิกุล ศรีแสนยงค์  กรรมการ 3.ท่านพินิจ  ตั้งใจ กรรมการ 4.ท่านทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ  กรรมการ 5.ท่านรองรัตน์  วิโรจน์เพชร กรรมการ 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย  เลขานุการ และมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ได้แก่ 1.นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย  2.นางสุภาวดี ไตรเณรัชฌานนท์ 3.นายพายุ ภูโคกเนิน 4.นางสาวทิพยาพร ทักษี

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close