ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ ณ คณะครุศาสตร์ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ ชั้น 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะครุศาสตร์ เพื่อสรุปผลการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ในระหว่างวันที่ 14-28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดี อาจารย์อนุสรณ์   ถูสินแก่น รองคณบดีฯ อาจารย์จีระนัน เสนาจักร์ รองคณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม รองคณบดี พร้อมด้วยประธานสาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งมาประชุมแบบปกติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภาพข่าว : Payu Phukoknern & Supot Khamya

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close