ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมเปิดตรวจ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เรื่องที่จะตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะทำการตรวจสอบระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุทธินี อัตถากร รองผู้อำนวยการฯ นายกฤษดา แสนบัวคำ รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ มะลิ สโรบล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อาจารย์กัลยานี เจริญโสภารตน์ หัวหน้าสำนักงาน และนายจักรวุธ เหล็กกล้า  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close