ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 24 มิถุนายน 2564

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อแจ้งประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบภายใน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยโท ดร.ณัฏทชัย จันทชุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน รองผู้อำนวยการ อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

ภาพข่าว : อรุณศักดิ์ สุขขี

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close