ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 มกราคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 150506 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยา ลัยครั้งที่ 1/2564 และสรุปประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานและร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close