ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบ กองบริหารงานบุคคล วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กองบริหารงานบุคคล เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการตรวจสอบ ตลอดจนเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจสอบถามและนำเสนอปัญหาและข้อจำกัดของหน่วยรับตรวจ ก่อนดำเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษ จันทรศิริ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล นายพนมพร บำรุงบุญ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นายประยงค์ จำปาศรี  หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  นายนุวัฒศิริ พุฒธิดิลก หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ นางสาวศรีวิไล นิราราช  และอมรรัตน์ ตาลสถิตย์ เข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close