ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกฎบัตรต่างๆ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมี
1. นายกริกพงษ์ เกสรทอง ประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ตั้งใจ กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ กรรมการ
4. นางขนิษฐา โสดามรรค กรรมการ
5. นายอานุภาพ งามสูงเนิน กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย เลขานุุการ
เข้าร่วมประชุมแบบปกติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมท่านประธานในที่ประชุมได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close