ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมการปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่หน่วยรับตรวจยังดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ ซึ่่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ รองผู้อำนวยการ นางสาวอภิรัตน์ รัตนกรีฑากุล รองผู้อำนวยการ และทีมงานบริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close