ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 29 มิถุนายน 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 35 เพื่อสรุปผลการการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่หน่วยรับตรวจยังดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ แก่นจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ดร.นพดล สมผล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์พุทธชาติ อิ่มใจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์ และรวมทั้งบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมประชุมมนครั้งนี้
คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close