ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดตรวจ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 17 พ.ค. 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ ณ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ รองคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา ปัญญา รองคณบดีฯ และนางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอปัญหาเพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close