ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 19 พ.ค. 2564

เมื่อวันพุธที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดตรวจ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายของ กองนโยบายและแผน กองกลาง และกองคลัง เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งกำหนดการการตรวจสอบ และวัตถุประสงค์

แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close