ข่าวเด่น

หน่วยตรวจสอบภายในได้รับรางวัลการพัฒนาเว็บไซต์ ของหน่วยงานภายใน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรให้หน่วยตรวจสอบภายใน ในโอกาสได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ระดับกอง ศูนย์ และอื่นๆมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2021) ให้ไว้ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close