ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมหน่วยตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมหน่วย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและหาทางแด้ไขปัญหาร่วมกัน

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close