ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวเด่น

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ระดับกอง ศูนย์ และอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Integrity and Transparency Assessment : ITA 2023

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์ – ยุพิณ เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต  ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร.นิศารัตน์  โชติเชย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดี เนื่องในโอกาสหน่วยตรวจสอบภายในได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ระดับกอง ศูนย์ และอื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2023)

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close