ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 1 อาคารอาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่ง หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงาน “หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ” เพื่อสรุปผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจสอบและความเหมาะสมของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางกัญญภา วงศ์ปัสสา ตำแหน่ง ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และนักพัฒนาธุรกิจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในครั้งนี้

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close