ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 13 กนกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่ง หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์  ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงาน “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” เพื่อสรุปผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจสอบและความเหมาะสมของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ตำแหน่งผู้อำนวยการ อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของสำนัก เข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบในครั้งนี้

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close