ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบถายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ อาจารย์บุษยมาศ รัตนดอน ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.รติกร แสงห้าว ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรชา นันจรัส ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกามาศ จุลศรี ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close