ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

มื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพินเลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

  1. นายเกริกพงษ์ เกสรทอง    ประธานกรรมการ
  2. นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ   กรรมการ
  3. นายพินิจ  ตั้งใจ               กรรมการ
  4. นางขนิษฐษ โสดามรรค     กรรมการ
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย เลขานุการ         และมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
  1. นางสาววิญญารักษ์ ทิพพิชัย     นักตรวจสอบภายใน
  2. นายพายุ ภูโคกเนิน                นักตรวจสอบภายใน
  3. นางสาวทิพยาภรณ์ ทัักษี         นักตรวจสอบภายใน
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close