ข่าวอบรมสัมมนา

บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมซักซ้อมการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์        ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมซักซ้อมการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทบทวน ทำความเข้าใจในการเบิกจ่าย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำชุดเบิกจ่าย และเป็นแนวทางในการพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นโดยมีหัวข้อดังนี้
1.การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
5.แนวทางในการตรวจสอบเอกสารเงินยืม
6.แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายและชดใช้หนี้เงินยืม
                                                                                                                                     ภาพข่าว : กองคลัง มรม.
คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close