กฏบัตร

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ว่าด้วย วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ขอบเขต อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภาย

NameSizeHits
Back to top button
Close
Close