ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ วันที่ 17 มกราคม 2565

วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ    ที่หน่วยตรวจสอบเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2564  ที่หน่วยงานปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนรับฟังปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิเทศฯ เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นางสาวณัฐธิดา กลางประชา  ผู้อำนวยการสำนักวิเทศฯ
2. นางสาวนฤมล กางเกตุ           รองผู้อำนวยการฯ
3. นายขจรพงษ์ ร่วมแก้ว            รองผู้อำนวยการฯ
4. นางสาวหทัยกาญจน์ หลาบคำ รองผู้อำนวยการฯ
5. นายธนาธิป  ยุภาพิช              ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
6. นายเจริญชัย ศิริกิจ               นักวิชาการศึกษา
7. นายจิรวัฒน์ สุราสา               นักวิชาการคอมพิวเตอร์
8. นายศักดิ์สิทธิ์ สถวรรณไตรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9. นายสุรศักดิ์ สุตะภักดิ์             เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10. นางนาฎธิดา พันเสนา วิเดกิ  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
11. นายธนวิชญ์  สุยอย             นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button

Close
Close