ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ(พิเศษ) ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 29 กันยายน 2564

เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยการนำของท่านวุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ (พิเศษ) ณ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อสรุปและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ที่หน่วยตรวจสอบเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 17 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา เฮียงราช ผู้อำนวยการฯ อาจารย์นัยนา ประทุมรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ ดร.ชุมแพร บุญยืน รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ ประภากร ศรีสว่างวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์ หัวหน้าสำนักงานฯ ตลอดจนทีมผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการเข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close