ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักบริการวิชาการ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคารคณะเทคโนโลยีเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมการปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่หน่วยรับตรวจยังดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎ ประกาศ ข้อบังคับ ฯลฯ ซึ่่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักสำนักบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวิชาการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

 

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close