ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบของสำนักงานอธิการบดี วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร15) เพื่อสรุปผลการการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึง 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และ ระหว่างวันที่ 14 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่หน่วยรับตรวจยังดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายการเงิน การคลัง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และรวมทั้งบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close