ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดการตรวจสอบ กองนโยบายและแผน วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กองนโยบายและแผน เพื่อชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ และขอบเขตของการตรวจสอบ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองแผน นางสาววรรณวิสา ยศระวาส หัวหน้ากลุ่มงาน นายเสถียร ภูมีแกดำ หัวหน้ากลุ่มงาน และนายวีรวัฒน์ ดอนเกิด หัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุม

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close