ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดการตรวจสอบ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมปิดการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อสรุปผลการการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งเสนอแนะในประเด็นที่หน่วยรับตรวจยังดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ และรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิธิภักดิ์  กติศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประชุม
คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close