ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2564 โดยการประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน และผู้ร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายเกริกพงษ์ เกษรทอง ประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ศรีแสนยงค์ กรรมการ
3. นายพินิจ ตั้งใจ กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ กรรมการ
5. นางสาวรองรัตน์ วิโรจน์เพชร กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย เลขานุการ
คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close