ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมหน่วยตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 วันที่ 22 เมษายน 2564

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เวล่ 10.00 น. ณ ห้อง 150503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการประชุมหน่วย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบและหาทางแด้ไขปัญหาร่วมกัน

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close