ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมเปิดตรวจ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 2 เมษายน 2564

มื่อวันศุกร์ที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการประชุมเปิดตรวจ ณ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเป็นการประชุมชี้แจงประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตลอดจนให้หน่วยรับตรวจนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานและข้อจำกัดของหน่วยรับตรวจ เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีระยะเวลในการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา ปัญหา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางสาวนิตยา มิ่งสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลเบื้งต้นของหน่วยงาน

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close