ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิตรวจ คณะรัฐศาสตร์ฯ วันที่ 30 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นายพายุ ภูโคกเนิน หัวหน้าทีมตรวจสอบ สายที่ 1 พร้อมด้วย นางสาวทิพยาภรณ์ ทักษี ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร คัยนันทน์ รองคณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ลอยวิรัตน์ รองคณบดีฯและรักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี  อาจารย์อาภากร จวนสาง ผู้ช่วยคณบดีฯ ดร.อาภากร ประจันตะเสน ผู้ช่วยคณบดีฯ ประธานสาขาวิชา อาจารย์ และบุคลากรของคณะเข้าร่วมประชุมรับฟังและซักถามในประเด็นผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอเสนอแนะ

ภาพข่าว : ธนชัย ใจซื่อ

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close