ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดตรวจ สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ วันที่ 11 มีนาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นายพายุ ภูโคกเนิน หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบสายที่ 1 พร้อมคณะได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปผลการตรวจสอบภายในของสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2564 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุณฑีรา อาษาศรี รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมและร่วมกันอภิปรายและเสนอแนะในประเด็นข้อตรวจพบที่หน่วยรับตรวจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพข่าว : Santawal San(สัน)

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close