ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ประชุมปิดตรวจกองคลัง วันที่ 5 มีนาคม 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร นามนัย ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทีมผู้ตรวจสอบ ได้ดำเนินการประชุมปิดตรวจ เพื่อสรุปข้อตรวจพบที่ทางผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ ของกองคลัง อาทิ นางมณีรัตน์ แสงกล้า หัวกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป นางสาวรามาวดี ถนอมทรัพย์ หัวหน้าหลุ่มงานบัญชี นางกัญภร ม่วงเสน หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ นางวาสนา เทวะสิงห์ หัวหน้ากลุ่มงาน GFMIS และนางสาวขวัญจิตร แคนวัง หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง อธิบายในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในสงสัย ตลอดจนทักท้วงในประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในรายงานไม่ครอบคลุม เพื่อให้รายงานผลการตรวจสอบภายในฉบับสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปแนวทางในการปฏิบัติงาน แก้ไขปรับปรุงปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของกองคลังต่อไป

คำสำคัญ
แสดงมากขึ้น

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Back to top button
Close
Close